DPPS Logo DPPS Logo slika
Carska bara

Carska bara

Specijalni rezervat prirode Carska bara je zaštićeno prirodno dobro koje leži u pravcu jugozapad-severoistok između Begeja i Tise. U ovoj oblasti nekada je postojalo mnogo većih i manjih močvara, ali sada preovladavaju meandri Starog Begeja koji se polako smanjuju i sužavaju i postaju bare. Austrougarski prestolonaslednik Franc Ferdinand je često sa svojom svitom dolazio na Carsku baru kako bi lovio pa je jedna od mogućnosti zašto se Carska bara tako zove upravo u čast Franca Ferdinanda. Deo Carske bare poznat kao Vojtina mlaka je prvi koji je zvanično stavljen pod zaštitu države i to 1955. godine da bi 1986. godine bilo zaštićeno mnogo šire područje koje je obuhvatalo Stari Begej i Carku baru. Poslednje promene desile su se 2008. godine kada Vlada Republike Srbije ovo područje proglašava Specijlanim rezervatom prirode “Stari Begej – Carska bara”.

Flora Carske bare predstavljena je velikim brojem vrsta, a sem onih koje su redovni stanovnici ovakvih ekosistema mogu se naći i neke retke vrste. Među vodenim biljkama mogu se izdvojiti vodena paprat (Salvinia natans), beli lokvanj (Nymphaea alba) dok među livadskim biljkama možemo izdvojiti vranjemil (Plumbago auriculata), hajdučku travu (Achillea millefolium), pelen (Artemisia absinthium), livadsku žalfiju (Salvia officinalis)… Kada govorimo o močvarnoj vegetaciji ovde se mogu sresti i retke i zaštićene biljke kao što su beli (Nymphaea alba) i žuti lokvanj (Nuphar lutea) ili močvarna orhideja (Orchis laxiflora), a uz njih se mogu sresti i vodoljub (Butomus umbellatus), barska perunika (Iris pseudacorus), pačja trava (Juncus bufonius), iđirot (Acorus calamus)… Baru okružuju zasadi vrba i topola.

Mozaik vodenih, travnatih i šumskih staništa bogatih biljnim i životinjskim svetom su nešto što krasi ovaj kompleks Carske bare i dela Begeja. U vodama Starog Begeja i Carske bare može se pronaći čak 24 različite vrste riba. Od herpetofaune ovde se mogu pronaći vrste poput zelene žabe (Rana kl. esculenta), šarenog daždevnjaka (Salamandra salamandra), belouške (Natrix natrix) i barske kornjače (Emys orbicularis). Na Carskoj bari može se videti više od 200 različitih vrsta ptica što Carsku baru čini jednim od najznačajnijih bisera prirode Srbije. Među pticama koje se ovde mogu naći su mali kormoran (Phalacrocorax pygmaeus), plavokljuna patka (Oxyura leucocephala), prdavac (Crex crex), orao kliktaš (Aquila pomarina), pčelarica (Merops apiaster), mrka čaplja (Ardea purpurea)… Od sisara se mogu sresti vrste poput divlje svinje (Sus scrofa), srne (Capreolus capreolus), lisice (Vulpes vulpes), bizamskog pacova (Ondatra zibethicus), tekunice (Spermophilus citellus), krtice (Talpa europaea)…

Autor: Maja Okuka

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.