DPPS Logo DPPS Logo slika
Grabljiva kobilica

Grabljiva kobilica (Saga pedo)

Grabljiva kobilica (Saga pedo) je vrsta insekta koja pripada porodici Tettigoniidae (žbunski cvrčci) i naseljava zemlje južne Evrope, evropski deo Mediterana i Aziju sve do Kine. Naseljava suve i vlažne livade, pašnjake, šumostepe, žbunjake po padinama i klisurama, žitna polja i vinograde. Može se javiti na nadmorskoj visini od 1500 metara.

Ovo je jedan od najvećih insekata u Evropi i jedna od najvećih vrsta pravokrilaca (Orthoptera) na svetu, a može da naraste do dužine od 12 centimetara. Boja tela je zelena ili braon, a u oba slučaja ima po jednu belu liniju duž bokova. Ima oštre šiljke na prednjim nogama i snažne mandibule (usni aparat kojim kida hranu). Uglavnom žive solitarno. Izgledom ju je moguće pomešati sa vrstama Saga hellenica ili Saga natoliae.

Hrani se sitnim insektima, a kod ove vrste je prisutan i kanibalizam. Kada love, uvek su u pokretu i obično skaču na svoj plen. Plen ubijaju tako što ga ugrizu za vrat. Saga pedo je aktivna u sumrak i noću, a svoju dnevnu aktivnost povećava u hladnijem periodu godine. Nimfama grabljive kobilice se hrane paukovi, krupniji insekti, škorpije i stonoge dok odrasle jedinke služe kao hrana žabama, gušterima, pticama, glodarima, insektivorima…

Ženka postaje polno zrela nakon tri do četiri nedelje po izleganju i počinje da leže jaja u zemlju pomoću svog ovipozitora. Može da izlegne do 80 jaja, a ubrzo po polaganju jaja ženka umire. Razvoj u velikoj meri zavisi od temperature okoline, a nimfe se izlegu otprilike nakon 40 do 85 dana. U hladnijim uslovima jaja ulaze u dijapauzu, što predstavlja zastoj u razvoju i jaja u tom stadijumu mogu ostati do 5 godina. Nimfe prolaze kroz šest ili sedam instara (razvojnih faza između presvlačenja sve do sticanja polne zrelosti) i žive do 6 meseci nakon toga. Ono što je specifično za ovu vrstu, jeste to da se dominantno razmnožava aseksualno, partenogenezom (ženke polažu neoplođena jaja iz kojih će se razviti samo ženke koje su u suštini klonovi svoje majke), a većinu populacija ove vrste čine isključivo ženke.

Ovoj vrsti preti opasnost zbog prekomerne upotrebe insekticida i uništavanja staništa i zbog toga se vrsta smatra ugroženom. Zaštićena je Direktivom o staništima Evropske Unije gde je stavljena u aneks IV. U Srbiji je grabljiva kobilica proglašena za strogo zaštićenu vrstu.

Autor: Rada Baroš

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.