DPPS Logo DPPS Logo slika
Karađorđevo

Karađorđevo

Specijalni rezervat prirode Karađorđevo je ritski kompleks koji obuhvata plavna šumska i močvarna staništa na površini od 4184,24 hektara. Nalazi u blizini sela Mladenovo, a obuhvata delove opština Bač i Bačka Palanka. Za specijalni rezervat prirode biva proglašeno 1997. godine, 2007. godine postaje deo mreže zaštićenih područja na Dunavu, a 2009. deo rezervata poznat kao Bukinski rit biva proglašen za IBA područje (područje od izuzetnog značaja za ptice). Karađorđevo je nakon Prvog svetskog rata postalo lovište dinastije Karađorđević, a po završetku Drugog svetskog rata ovde je često lovio Josip Broz Tito i ovde u diplomatski lov dovodio veliki broj svetskih državnika. Danas Karađorđevo je mesto koje je vrlo popularno kako među lovcima tako i među pecarošima.

Floru ovog specijalnog rezervata prirode čine tipične vrste plavnih i priobalnih šuma (šume inače pokrivaju skoro 80% rezervata) kao što su žešlja (Acer tataricum), poljski jasen (Fraxinus angustifolia), crna topola (Populus nigra), hrast lužnjak (Quercus robur), bela vrba (Salix alba), bademasta vrba (Salix triandra) i brest (Ulmus laevis) kao i tipične vrste močvarnih staništa poput iđirota (Acorus calamus), dremovca (Leucojum aestivum), žutog lokvanja (Nuphar lutea), belog lovanja (Nymphaea alba)…

Što se tiče faune treba istaći da je Bukinski rit izuzetno značajno mrestilište za veliki broj vrsta riba uključujući i vrste zaštićene zakonom. Neke od prisutnih ribljih vrsta su deverika (Abramis brama), uklija (Alburnus alburnus), bucov (Aspius aspius), kesega (Ballerus ballerus), šaran (Cyprinus carpio) i štuka (Esox lucius). Što se tiče ornitofaune rezervat je stanište za oko 150 različitih vrsta ptica poput belorepana (Haliaeetus albicilla), crne lunje (Milvus migrans), riđe lunje (Milvus milvus), bele rode (Ciconia ciconia), crne rode (Ciconia nigra), sivog sokola (Falco peregrinus), prdavca (Crex crex)… Od sisara prisutni su srna (Capreolus capreolus), jelen (Cervus elaphus), divlja svinja (Sus scrofa), divlja mačka (Felis silvestris), vidra (Lutra lutra), kuna belica (Martes foina), jazavac (Meles meles), mrki tvor (Mustela putorius), vodena rovčica (Neomys fodiens)…

Autor: Stefan Palalić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.