DPPS Logo DPPS Logo slika
Kanjon reke Trešnjice

Klisura reke Trešnjice

Specijalni rezervat prirode Klisura reke Trešnjice se nalazi u zapadnoj Srbiji na teritoriji opštine Ljubovija. Trešnjica izvire na Povlenu na 1185 metara nadmorske visine, duga je 23 kilometra i uliva se u reku Drinu. Trešnjica formira krečnjačku klisuru duboku do 500 metara sa izuzetno strmim liticama dok se na ušću reke Tribuće u Trešnjicu formira kanjon koji je u središnjem delu dubok i do 1000 metara. Dolinske strane su veoma primaknute i sa stepenasto poređanim krečnjačkim odsecima, među kojima posebnu pažnju privlači odsek brda Boškovac. U samom kanjonu se u Trešnjicu ulivaju tri pritoke Sušica i Tribuća (sa desne strane) i Dubrašnica (sa leve strane). Prirodno dobro klisure reke Trešnjice je proglašeno specijalnim rezervatom prirode 1992. godine (trenutne površine 595,38 hektara), a osnovni razlozi zbog kojih je ovo područje zaštićeno su očuvanje staništa i populacije zaštićene vrste beloglavog supa, reke Trešnjice i veoma vrednog etno nasleđa.

Većina rezervata je prekrivena šumama i šikarama gde dominiraju grab (Carpinus betulus), kleka (Juniperus oxycedrus), crni bor (Pinus nigra), cer (Quercus cerris) i kitnjak (Quercus frainetto). U nižim delovima prisutni su klen (Acer campestre), hajdučka trava (Achillea millefolium), glog (Crataegus monogyna), dren (Cornus mas), bršljan (Hedera helix), trnjina (Prunus spinosa), divlja ruža (Rosa canina), majčina dušica (Thymus serpyllum)…

Reka Trešnjica je brza i hladna planinska reka, relativno nezagađena. Od riba se u njoj mogu naći mladica (Hucho hucho), najveća riba grabljivica bistrih voda, a tu su i mrena (Barbus barbus), klen (Leuciscus cephalus), potočna pastrmka (Salmo trutta), lipljan (Thymallus thymallus) i druge. Što se tiče gmizavaca brojnošću se ističe poskok (Vipera ammodytes). U klisuri Trešnjice stanište su pronašle mnoge ptice grabljivice, poput jastreba (Accipiter gentilis), kopca (Accipiter nisus), surog orla (Aquila chrysaetos), mišara (Buteo buteo) i vetruške (Falco tinnunculus). Ipak, ova klisura je najviše poznata po koloniji beloglavog supa (Gyps fulvus), koja postaje sve veća i stabilnija zahvaljajući hranilištu namenjenom ovim pticama. Prema podacima brojanja iz 2016. godine u klisuri Trešnjice živi 49 jedinki beloglavog supa. Prisutno je i mnogo vrsta sisara poput divlje svinje (Sus scrofa), vidre (Lutra lutra), tvora (Mustela putorius), šumskog puha (Myoxis glis), veverice (Sciurus vulgaris)…

Autor: Jelena Laković

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.