DPPS Logo DPPS Logo slika
Listovi koprivića

Koprivić (Celtis australis)

Koprivić (Celtis australis), košćela ili kostela je listopadno drvo iz porodice Cannabaceae (nekada bilo svrstano u porodicu Ulmaceae) koje raste u oblasti Mediterana na do 1200 metara nadmorske visine. Areal rasprostranjenja ove biljke prostire se od juga Evrope i severa Afrike, preko jugozapadne Azije, do Indije, a u Srbiji se može naći u južnim i istočnim delovima. Koprivić je introdukovan u Australiju i Sjedinjene Američke Države. Ovo je tipična sredozemna biljka koja raste u uslovima mediteranske i submediteranske klime, odgovara joj krečnjačko zemljište slabe plodnosti, a često raste i iz pukotina stena. Raste na toplim i sunčanim staništima, uz puteve i u vrtovima, ali se takođe može naći i u šumama. Retke su šume koprivića, ali često gradi mešovite šume sa vrstama poput javora (Acer sp.), leske (Corylus avellana), crnog jasena (Fraxinus ornus), crnog graba (Ostrya carpinifolia), topole (Populus sp.), hrasta medunca (Quercus pubescens), vrbe (Salix sp.) i bresta (Ulmus sp.).

Koren koprivića je snažno razvijen i duboko zadire u podlogu. Stablo ove biljke može da naraste u visinu i do 25 metara, kora je siva i glatka, ali starenjem se na njoj pojavljuju kvrge i brazde, a krošnja je okrugla. Listovi su naizmenični sa dlakavim drškama, asimetrični, tamnozelene boje sa špicastim krajem i dugi su do 15 centimetara, a naličje je sivozeleno sa sitnim dlačicama. Cvetovi su zelenkastosmeđe boje i javljaju se u aprilu, a oprašivanje vrše pčele i vetar. Plodovi su mali (do 1 centimetar u prečniku), okrugli, smeđi do tamnoljubičasti, slatki i jestivi. Plodovima se hrane ptice i sitniji sisari i na taj način rasejavaju seme koprivića. Sporog je rasta i životni vek mu je preko 400 godina (za neke primerke postoje tvrdnje da su stari i 1000 godina).

Iako su plodovi jestivi, danas se retko koriste u ishrani. Drvo se koristi za izradu manjih rekvizita, kao što su štapovi za hodanje, alatke, instrumenti dok se ranije koristilo za pravljenje bičeva, a iz kore se dobijala žuta boja. Lišće i plodovi se koriste u medicinske svrhe, najčešće kod menstrualnih problema. Koprivić je često ukrasno drvo te se sadi po parkovima, bulevarima i baštama.

Koprivić generalno gledano nije ugrožena vrsta iako je u određenim delovima Evrope primetan pad brojnosti. Glavni ugrožavajući faktori su prekomerna i nekontrolisana seča kao i određene vrste parazitskih gljiva poput Inonotus rickii i Phytophthora megasperma. U Srbiji je podvrsta koprivića Celtis australis subsp. australis proglašena za zaštićenu vrstu.

Autor: Rada Baroš

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.