DPPS Logo DPPS Logo slika
Kratkonogi gušter

Kratkonogi gušter (Ablepharus kitaibelii)

Kratkonogi gušter (Ablepharus kitaibelii) je vrsta guštera iz porodice Scincidae. Endemičan je za istočnu Evropu (Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija i Grčka) i jugozapadnu Aziju (Turska, a moguće i delovi Bliskog istoka). Naseljava suve predele, livade, šikare, čistine u listopadnim ili četinarskim šumama. Obično se može naći ispod lišća, kamenja i grmlja.

Kratkonogi gušter je mali, vitki gušter koji može da naraste do 15 centimetara dužine uključujući i rep, a ženke su nešto veće od mužjaka. Koža im je bronzane boje, sa tamnim bočnim stranama, a bledožuta sa stomačne strane. Zbog kratkih nogu nije vrstan penjač i najčešće se može videti na zemlji. Izgledom je ovu vrstu moguće pomešati sa vrstama kao što su slepić (Anguis fragilis), Chalcides bedriagai i Ablepharus budaki.

Aktivan je u sumrak kada odlazi u lov, a hrani se insektima i puževima.

Ova vrsta je oviparna što znači da ženka polaže jaja. Najčešće polažu 2 do 4 jajeta u periodu od juna do avgusta, a ženka ih zakopava u zemlju. Tokom godine uglavnom imaju samo jedno leglo. Mladi će se izleći posle najviše 6 nedelja, a polnu zrelost jedinke najčešće stiču sa dve godine.

Zbog širokog rasprostranjenja i delimične tolerancije na promene u staništu ova vrsta se ne smatra ugroženom. Ipak u delovima svog evropskog areala vrsta je ugrožena krčenjem šuma i pretvaranjem zemljišta u poljoprivredne površine, kao i fragmentacijom staništa u šumarske ili industrijske svrhe. U Turskoj je izuzetno ugrožen šumskim požarima. Javlja se u velikom broju zaštićenih područja i nalazi se u apendiksu II Bernske konvencije i aneksu IV Direktive o staništima Evropske unije. U Srbiji je kratkonogi gušter proglašen za strogo zaštićenu vrstu.

Autor: Rada Baroš

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.