DPPS Logo DPPS Logo slika
Mali barski vranac

Mali barski vranac (Leucorrhinia dubia)

Mali barski vranac (Leucorrhinia dubia) je vrsta vilinog konjica iz porodice Libellulidae. Areal ove vrste se proteže od Francuske na zapadu pa sve do Japana na istoku, a u Srbiji se najčešće sreće u planinskim delovima zapadne Srbije. Naseljava bare, močvare i tresetišta, a u zapadnoj, srednjoj i severnoj Evropi uglavnom živi na nešto višim nadmorskim visinama.

Može da naraste do dužine od 3,5 centimetara i da ima raspon krila od 3 centimetra dok su larve ove vrste duge do 2 centimetra. Mužjaci su crni sa crvenim i narandžastim šarama kao i belim čelom dok su ženke crne sa svetložutim flekama po telu i takođe belim čelom.

Larve malog barskog vranca se hrane pre svega zooplanktonom ili sitnijim larvama svoje vrste. Larvama se hrane krupniji beskičmenjaci, ribe, vodozemci i ptice vodenih staništa.

Kopulacija počinje u letu da bi nakon toga ženka sletela i položila jaja najčešće u tresetne mahovine (rod Sphagnum) kako bi se larve mogle razvijati u oligotrofnoj kiseloj vodi tresetišta. Iz jaja se izleže larva koja u tom stadijumu živi i do tri godine i u tom periodu se presvlači nekoliko puta. Larve imaju sposobnost menjanja boje zavisno od toga da li se nalaze na zelenoj ili braon mahovini. Adulti se pojavljuju u periodu od aprila do septembra.

Jedan od glavnih ugrožavajućih faktora jeste uništavanja prirodnih staništa malog barskog vranca, zagađenje, eutrofizacija, introdukcija riba u staništa gde se razvijaju larve ovog vilin konjica kao i klimatske promene. U Srbiji je mali barski vranac proglašen za zaštićenu vrstu.

Autor: Stefan Palalić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.