DPPS Logo DPPS Logo slika
Peš

Peš (Cottus gobio)

Peš (Cottus gobio) ili kako se još naziva obični peš, evropski peš, bocoka, glavoč, kapič, peršutan je vrsta slatkovodne ribe iz familije Cottidae. Areal ove male ribe je skoro cela Evropa (osim delova Skandinavije, Irske, Italije, Španije i Grčke). Kod nas ih ima u rekama dunavskog sliva. Žive u brzim, hladnim rekama i potocima, ali i šljunkovitim hladnim jezerima, a postoje i populacije u brakičnim vodama Baltika.

Peš je mala riba koja naraste do oko 12 centimetara dužine (najveći zabeležen primerak je bio dug 18 centimetara) i oko 150 grama težine. Boja jedinki ove vrste varira zavisno od sredine koju nastanjuje, a većinom je sive ili smeđe boje sa tamnijim pegama, a na trbuhu je svetlije sive boje. Glava mu je velika (otprilike četvrtinu tela) i spljoštena sa dva krupna oka na vrhu glave i sa širokim ustima, a telo je uže u odnosu na glavu. Na bočnim stranama ima dva para velikih peraja u obliku lepeza koja, kada miruju na dnu, rašire tako da liče na krila. Na trbušnoj strani ima jedno peraje, dok je leđno peraje podeljeno na dva dela od kojih je prvi deo bodljikav, a rep je zaobljen i lepezast. Peševi uglavnom žive do 5 godina.

Love noću, a preko dana miruju na dnu ispod kamenja. Hrane se sitnim bentosnim beskičmenjacima poput račića iz roda Gammarus i insekata iz reda Plecoptera, a ponekad i sitnim ribama. Takođe jedu ikru drugih riba naročito pastrmke, zbog čega ih neki smatraju štetnom vrstom. Mlađ i odrasle jedinke su plen većim ribama poput evropske jegulje (Anguilla anguilla), štuke (Esox lucius), klena (Leuciscus cephalus), grgeča (Perca fluviatilis), pastrmke (Salmo trutta), smuđa (Sander lucioperca) i lipljena (Thymallus thymallus) kao i pticama poput vodomara (Alcedo atthis), vodenkosa (Cinclus cinclus) i sive čaplje (Ardea cinerea), a ribolovci ga koriste kao mamac za neke od navedenih riba.

Mrest počinje u februaru i traje do maja. Mužjak na dnu kopa rupu u koju nekoliko ženki polaže jaja koja su ružičaste ili žućkaste boje. Jedna ženka položi oko 100 jajašaca, prečnika oko 2,5 milimetra, koja se lepe za kamenje. Dve do tri nedelje, koliko traje razvoj, jajašca čuva mužjak braneći ih od drugih riba. Nakon što se izleže mlađ pliva nizvodno tražeći hranu.

Peš je generalno gledano široko rasprostranjena vrsta sa dosta velikim arealom, ali određene lokalne populacije ove vrste su ugrožene. U Srbiji je peš proglašen za strogo zaštićenu vrstu.

Autor: Dragica Damjanović

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.