DPPS Logo DPPS Logo slika
Slepa krtica (Talpa caeca)

Slepa krtica (Talpa caeca)

Slepa krtica (Talpa caeca) poznata je još i kao mediteranska krtica i pripada porodici Talpidae. Ime joj je dao naučnik Savi 1822. godine. Areal rasprostranjena ove vrste čine Francuska, Monako, Švajcarska, Italija, San Marino, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Albanija, Severna Makedonija, Grčka i Turska. Endemit je Evrope i može se naći u zapadnim Alpima, Apenima i na Balkanskom poluostrvu. Naseljava oblasti do 2000 metara nadmorske visine, a po pravilu je uglavnom možemo naći na nadmorskim visinama iznad 1000 metara. Naseljava listopadne šume, livade i pašnjake i brdovite i planinske predele. Uglavnom su to staništa sa tlom koje nije previše suvo, što objašnjava njenu rasprostranjenost u kraškim područjima.

Odrasla jedinka je dužine 12 centimetara, a može biti teška 71 gram. Slična je evropskoj krtici, ali se razlikuju po tome što su oči kod slepe krtice prekrivene kožom. Iako se oči nalaze ispod kože, očna jabučica i očni nerv su i dalje očuvani. Ima dobro razvijeno čulo dodira, a za hvatanje plena se oslanja na čulo mirisa i sluha. Osim sa evropskom krticom ovu vrstu je moguće pomešati i sa španskom krticom (Talpa occidentalis).

Slepa krtica je insektivorna vrsta, hrani se beskičmenjacima koji žive u zemlji, naročito glistama i larvama insekata.

Vrsta se nalazi u kategoriji najmanje brige (LC) na IUCN-ovoj crvenoj listi jer ima relativno širok areal te u velikom delu areala nije zaštićena. U Srbiji je slepa krtica strogo zaštićena vrsta.

Autor: Rada Baroš