DPPS Logo DPPS Logo slika
Tikvara

Tikvara

Park prirode Tikvara nalazi se na teritoriji Opštine Bačka Palanka i čini ga splet rukavaca, bara, rečnih greda i naravno jezero Tikvara sa okolinom. Ovaj park prirode zauzima površinu od 554,52 hektara i predstavlja pravi raj za ljubitelje prirode. Severnu granicu ovog prirodnog dobra čini odbrambeni nasip i visoka obala, južnu granicu reka Dunav, na istoku granica je nasip puta za  most Bačka Palanka – Ilok, a na zapadu KO Bačka Palanka i KO Mladenovo. Na ulazu u park se nalazi drvored koga čine čempresi, topole, jaseni i vrbe. Sa desne strane nalazi se jezero Tikvara (dugo oko jedan kilometar, a duboko do 5 metara) po kome je ovo zaštićeno područje III kategorije dobilo naziv. U sastav Parka prirode, pored jezera ulaze i dva spomenika prirode: Veštačka sastojina močvarnog čempresa i Četiri stabla platana koji imaju dekorativnu ulogu i oplemenjuju prostor. Ovo područje je kao bitno stanište ptica proglašeno za IBA područje 2009. godine. Za ljubitelje biciklizma obezbeđene su biciklističke staze kao i staze za višesatne šetnje. Takođe se na Tikvari svake godine organizuju razne manifestacije i sportska takmičenja kajakaša.

Flora i fauna je bogata, tako da su od biljaka zastupljeni beli lokvanj (Nymphaea alba) i žuti lokvanj (Nuphar lutea), crni glog (Crataegus nigra), šiljata oštrica (Carex acuta), bršljan (Hedera helix), lužnjak (Quercus robur), đurđevak (Convallaria majalis), bela vrba (Salix alba), bademasta vrba (Salix triandra), crna topola (Populus nigra), poljski jasen (Fraxinus angustifolia), beli dud (Morus alba) i mnoge druge biljne vrste.

Što se faune tiče u jezeru možemo pronaći preko 20 vrsta riba među kojima se nalaze i deverika (Abramis brama), terpan (Ameiurus nebulosus), crnooka deverika (Ballerus sapa), babuška (Carassius gibelio), peš (Cottus gobio), šaran (Cyprinus carpio), štuka (Esox lucius), bodorka (Rutilus rutilus), smuđ (Sander lucioperca), som (Silurus glanis)… Zbog te raznovrsnosti riba jezero je svake godine puno pecaroša. Od vodozemaca koji žive na ovom prostoru prisutni su mali mrmoljak (Lissotriton vulgaris), podunavski mrmoljak (Triturus dobrogicus), crvenotrbi mukač (Bombina bombina), obična krastača (Bufo bufo), gatalinka (Hyla arborea) i šumska žaba (Rana dalmatina). Najbrojniji od gmizavaca su barska kornjača (Emys orbicularis), belouška (Natrix natrix), eskulapov smuk (Zamenis longissimus), livadski gušter (Lacerta agilis), zelembać (Lacerta viridis) i zidni gušter (Podarcis muralis). Pored toga, Tikvara predstavlja stanište mnogih ptica poput labuda (Cygnus olor), brojnih vrsta pataka i šljukarica, crne rode (Ciconia nigra), slavuja (Luscinia megarhynchos), ćubastog gnjurca (Podiceps cristatus) i mnogih drugih. Takođe su zabeleženi i sisari poput vidre (Lutra lutra), hermelina (Mustela erminea), lasice (Mustela nivalis), tvora (Mustela putorius), jazavca (Meles meles), ježa (Erinaceus roumanicus), vodene voluharice (Arvicola terestris) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Autor: Anita Japundžić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.