DPPS Logo DPPS Logo slika
Venerina vlas

Venerina padina

Specijalni rezervat prirode Venerina padina nalazi se na jugoistoku Srbije, na teritoriji opštine Babušnica i to na levoj obali Zvonačke reke, koja je pritoka reke Jerme. Za specijalni rezervat prirode proglašena je 2005. godine i obuhvata nešto manje od 0,3 hektara. Sama padina nastala je prirodnim taloženjem bigra iz termalnih izvora.

Ovo zaštićeno područje predstavlja jedino stanište paprati poznate kao venerina vlas (Adiantum capillusveneris) na teritoriji Srbije. Venerina vlas je prirodna retkost koja se nalazi u Crvenoj knjizi flore Srbije, a u prirodi naseljava vlažne stene pored izvora i potoka. Na Balkanu nastanjuje mediteranske i ređe submediteranske krajeve, a ova populacija je najsevernija populacija ove vrste. Kako bi opstala ova paprat neophodan joj je stalni dotok termalne vode te je iz tog razloga postavljen veštački sistem koji obezbeđuje konstantan dotok termalne vode te na taj način obezbeđuje opstanak ovoj retkoj vrsti.

Autor: Rada Baroš

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.