DPPS Logo DPPS Logo slika
Vlasina

Vlasina

Vlasinska visoravan sa jezerom je jedinstveni planinski pejzaž koji se nalazi u jugoistočnoj Srbiji na teritoriji opštine Surdulica. Vlasinsko jezero oivičava zatalasana visoravan bogata livadama, pašnjacima i šumama koje kriju raznovrstan biljni i životinjski svet. Samo jezero nadvisuju planinski masivi, na čijim padinama teku bistri potoci i rečice. Najznačajnije planine koje okružuju Vlasinu su Čemernik i Varednik. Vlasinsko jezero koje je jedno od najvećih i najviših jezera u Srbiji predstavlja pravo blago naše prirode. Nalazeći se na 1213 metara nadmorske visine, a prostire se na površini od 16 km². Sve ovo Vlasinu čini najvećim i najvišim veštačkim jezerom u Srbiji. Na mestu gde se u prošlosti nalazila tresava, poznata kao Vlasinsko blato, sa ševarom, trskom i mestimičnim vodenim površinama i isticala reka Vlasina, nastalo je današnje jezero u kojem je tresava ostala u vidu tresetnih ostrva. Jezero čija boja vode varira od sivo plave uz obalu do zatvoreno plave na sredini jezera, sa zelenim priobalnim površinama daje poseban koloritet vlasinskom pejzažu.

U zapadnom delu visoravni, na Čemerniku je najveći deo šumske vegetacije, a veće površine pod šumama mogu se naći i na Vardeniku. Na vertikalnom profilu visoravni bukova šuma se proteže do 1500 metara nadmorske visine što predstavlja gornju granicu šume iznad koje se razvijaju pašnjaci i vegetacija patuljastih žbunova. Osim planinske subalpske bukove šume na visoravni se razvijaju i drugi tipovi bukovih šuma. Po površini koju pokrivaju na Vlasinskoj visoravni, pored planinske bukove šume, značajem se ističu brezove šume, koje pripadaju asocijaciji Populus tremula-Betuletum pendula. Šumski pokrivač kraj rečnih tokova je samo delom razvijen. Kraj manjih planinskih potoka i pritoka Vlasinskog jezera razvija se vegetacija jova Alnetea glutinose, koja je predstavljena asocijacijom Salici pentardo-auritae. Kraj većih planinskih tokova i uz samu reku Vlasinu postoje manji fragmenti vrbaka asocijacije Salicetum albo-fragilis, a pored nekih pritoka Vlasinskog jezera postoje i manje zajednice bele vrbe asocijacije Salicetum albo-triandrae. Što se tiče zeljastih biljaka može se kao zaseban izdvojiti sprat mahovina koji se odlikuje dominacijom vrsta Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Plagiochila aslendioides, Neckera complanata i Polytricchum formosum. U spratu mahovina značajno je i učešće nekih vrsta lišajeva kao što su Peltigera canina, Peltigera polydactyla, Cladonia fimbriata… Neke od biljaka koje se nalaze na Vlasini, a nalaze se pod zaštitom države su rosulja (Drosera rotundifolia), maljava breza (Betula pubescens), zlatna bukva (Fagetum moesiacae)…

Oblast Predela izuzetnih odlika Vlasina se odlikuje i nekim vrstama ptica i sisara koje su retke i zaštićene ne samo u ovoj oblasti već i na teritoriji cele države. Neke od retkih i zaštićenih ptica koje se ovde mogu naći su siva čaplja (Ardea cinerea), bela roda (Ciconia ciconia), obična travarka (Saxicola rubetra), čižak (Carduelis spinus), patka njorka (Aythya nyroca), poljska ševa (Alauda arvensis), orao krstaš (Aquila heliaca), prdavac (Crex crex), leganj (Caprimulgus europeus), leštarka (Bonasa bonasia), velika strnadica (Miliaria calandra)… Što se tiče retkih i zaštićenih sisara sa Vlasine tu ubrajamo evropsku vevericu (Sciurus vulgaris), riđu lisicu (Vulpes vulpes), vodenu voluharicu (Arvicola terrestris), vuka (Canis lupus), tekunicu (Citellus citellus), slepo kuče (Spalax leucodon), vidru (Lutra lutra)…

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.