DPPS Logo DPPS Logo slika
Vlasina

Vlasina

Vlasinska visoravan na kojoj se nalazi i istoimeno jezero nalazi se u jugoistočnoj Srbiji na teritoriji opštine Surdulica. Okolinu Vlasinskog jezera okružuju brojne livade, pašnjaci i šume sa bogatim biljnim i životinjskim svetom. Najznačajnije planine koje okružuju Vlasinu su Vardenik i Čemernik. Samo jezero je na nadmorskoj visini od 1213 metara i obuhvata površinu od od 16 km². Sve ovo Vlasinu čini najvećim i najvišim veštačkim jezerom u Srbiji. Današnje jezero se nalazi na mestu nekadašnje tresave Vlasinsko blato iz koje je isticala Vlasina. Tresava je bila sačinjena od trske i ševara, a njeni današnji ostaci postali su tresetna ostrva.

U zapadnom delu visoravni, na Čemerniku je najveći deo šumske vegetacije, a veće površine pod šumama mogu se naći i na Vardeniku. Osim planinske subalpske bukove šume na visoravni se razvijaju i drugi tipovi bukovih šuma. Pored bukovih šuma velik značaj imaju i šume breze kao i šume jove, vrbe i bele vrbe uz same vodene površine. Što se tiče mahovina neke od najčešćih vrsta su  Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Plagiochila asplenioides, Neckera complanata i Polytrichum formosum, a osim mahovina brojni su i lišajevi poput Peltigera canina, Peltigera polydactyla, Cladonia fimbriata… Neke od biljaka koje se nalaze na Vlasini, a nalaze se pod zaštitom zakona su rosulja (Drosera rotundifolia), maljava breza (Betula pubescens), zlatna bukva (Fagus moesiaca)…

Oblast Predela izuzetnih odlika Vlasina se odlikuje i nekim vrstama ptica i sisara koje su retke i zaštićene ne samo u ovoj oblasti već i na teritoriji cele države. Neke od retkih i zaštićenih ptica koje se ovde mogu naći su siva čaplja (Ardea cinerea), bela roda (Ciconia ciconia), obična travarka (Saxicola rubetra), čižak (Carduelis spinus), patka njorka (Aythya nyroca), poljska ševa (Alauda arvensis), orao krstaš (Aquila heliaca), prdavac (Crex crex), leganj (Caprimulgus europaeus), leštarka (Bonasa bonasia), velika strnadica (Miliaria calandra)… Što se tiče retkih i zaštićenih sisara sa Vlasine tu ubrajamo evropsku vevericu (Sciurus vulgaris), riđu lisicu (Vulpes vulpes), vodenu voluharicu (Arvicola terrestris), vuka (Canis lupus), tekunicu (Spermophilus citellus), slepo kuče (Spalax leucodon), vidru (Lutra lutra)…

Autor: Stefan Palalić

Ne zadržavamo autorska prava na fotografije. Sve fotografije korišćene u ovom članku preuzete su sa interneta sa public licencom.